Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De website www.abomentum.be van Infanion BVBA met maatschappelijke zetel te 2060 Antwerpen, Van de Wervestraat 8, (hierna “Abomentum”) biedt haar klanten (hierna “Klant”) de mogelijkheid om abonnementen op ondermeer tijdschriften, magazines, dagbladen, weekbladen, maandbladen, tweemaandelijkse en driemaandelijkse bladen, stripverhalen, boeken en producten (hierna “Abonnement” of “Abonnementen”) van uitgevers en bedrijven (hierna “Bedrijf” of “Bedrijven”) online aan te kopen.  Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle Abonnementen uit het assortiment dat Abomentum aanbiedt in zijn webwinkel en elke online aankoop die de Klant plaatst bij Abomentum.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

2.1. Het accepteren van een aanbieding van een Abonnement of een product dan wel het plaatsen van een bestelling van een Abonnement of een product of het doen van een aankoop van een Abonnement of product bij Abomentum houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Deze Voorwaarden vernietigen en vervangen alle voorgaande. De Klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eventuele eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

2.2. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen evenwel onverkort van kracht blijven.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1. Er is sprake van een overeenkomst tussen de Klant en Abomentum van zodra Abomentum de bestelling en de betaling voor deze bestelling van de Klant ontvangen heeft. Abomentum kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bv. in geval van belangrijke bestellingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de gegevens bij het plaatsen van de bestelling onvolledig of onjuist zijn, of wanneer vorige bestellingen niet correct betaald werden.

3.2. Overeenkomstig artikel 80, § 4, 4° van de Handelspraktijkenwet heeft de Klant niet het recht om van de aankoop af te zien.

3.3. De vermelde prijzen zijn steeds inclusief de verschuldigde BTW. Abomentum behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen en/of het aanbod  van de Abonnementen (bv. het stopzetten of het lanceren van een magazine, wijzigingen in de periodiciteit, wijzigingen in het aantal edities door prijsaanpassing, ... ) te wijzigen en eventuele fouten te verbeteren. Wanneer de Klant hierdoor zou worden benadeeld, wordt hij hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht en heeft hij het recht de bestelling te annuleren binnen de tien dagen na kennisname.

3.4. De aanbiedingen op deze website zijn enkel geldig in België en enkel voor Klanten die de afgelopen 3 maanden geen abonnement hadden op de gekozen titel(s) op hetzelfde adres. 

3.5. Abomentum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele druk of andere fouten in haar prijzen of voorwaarden.

3.6. Elke aanbieding van een Abonnement of product geldt slechts tot uitputting voorraad. Abomentum streeft er naar best vermogen naar om elk Abonnement of product maximaal beschikbaar te houden. Abomentum kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een Abonnement of product. Indien een Abonnement of product niet langer voorradig is, zal Abomentum dit zo snel mogelijk melden aan de Klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling te annuleren of te vervangen.

3.7. Abomentum kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk worden gesteld voor schade of nadeel dat zou voortkomen uit het niet langer voortbestaan en/of verdwijnen van een Abonnement of product op de (Belgische) markt.

 

Artikel 4. Betaling

Voor alle aankopen accepteert Abomentum betalingen die geldig uitgevoerd worden via de Ogone betaalomgeving van de Abomentum website.

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. De Klant erkent en aanvaardt dat Abomentum optreedt als dienstverlener/tussenpersoon voor de Bedrijven enerzijds en de Klant anderzijds. Na ontvangst van de bestelling en betaling van de Klant voor het bestelde Abonnement zal Abomentum het Bedrijf waarvan de Klant een Abonnement besteld heeft informeren over de door de Klant geplaatste bestelling alsook de nodige betalingen verrichten aan het Bedrijf voor het bestelde Abonnement. Van zodra Abomentum het Bedrijf heeft geïnformeerd zal Abomentum de Klant hierover informeren via een automatische email. Het Bedrijf heeft onder specifieke voorwaarden het recht om een bestelling niet te aanvaarden. Indien het Bedrijf de bestelling van de Klant niet aanvaardt, zal Abomentum dit zo snel mogelijk melden aan de Klant, waarna deze kan beslissen zijn bestelling van een Abonnement te vervangen door een ander Abonnement of zijn bestelling te annuleren en het betaalde bedrag voor het niet aanvaarde bestelde Abonnement terug te laten storten.

5.2. De klant erkent en aanvaardt dat de levering van het bestelde Abonnement wordt uitgevoerd door het Bedrijf van het bestelde Abonnement. 

5.3. De Klant erkent en aanvaardt dat nadat Abomentum het Bedrijf van het bestelde Abonnement heeft geïnformeerd over het door de Klant bestelde Abonnement en de betaling heeft uitgevoerd aan het Bedrijf voor het bestelde Abonnement de verantwoordelijkheid voor het correct leveren van het bestelde Abonnement bij het Bedrijf van het bestelde Abonnement ligt. Bij eventuele leveringsproblemen moet de Klant contact opnemen met de consumentendienst van het Bedrijf van het bestelde Abonnement en dit binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de normale verschijningsdatum van het product van het Abonnement. Het Bedrijf van het bestelde Abonnement behoudt zich het recht voor de aanvraag van de klant te weigeren indien deze buiten de voormelde termijn gebeurt. In geen geval en op geen enkele wijze kan Abomentum, nadat Abomentum het Bedrijf van het bestelde Abonnement heeft geïnformeerd over het door de Klant bestelde Abonnement en de betaling heeft uitgevoerd aan het Bedrijf voor het bestelde Abonnement, aansprakelijk gesteld worden voor het niet of niet correct leveren van het bestelde Abonnement of voor eventuele schade (directe of indirecte) opgelopen door het niet of niet correct leveren van het bestelde Abonnement. De Klant kan bij leveringsproblemen ook contact opnemen met de consumentendienst van Abomentum waarna Abomentum zal bemiddelen tussen de Klant en het Bedrijf.

 

Artikel 6: Levering

6.1. Het Abonnement wordt geleverd op het adres dat aangegeven werd als leveringsadres bij de bestelling, tenzij de klant een adreswijziging doorgeeft via de consumentendienst van Abomentum of de consumentendienst van het Bedrijf van het bestelde Abonnement.

6.2. De leveringskosten zijn inbegrepen in de prijs van het Abonnement, tenzij anders vermeld.

6.3. De leveringstermijn is afhankelijk van de verschijningsdata van het bestelde Abonnement.

Abomentum en de Bedrijven streven ernaar om deze termijn te respecteren, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien deze termijn zou worden overschreden.

 

Artikel 7: Klachten

Indien het Abonnement of product dat de Klant ontvangt niet het Abonnement of product was dat hij/zij bestelde, of indien het beschadigd aankomt, kan hij/zij contact opnemen met de Abomentum consumentendienst of de consumentendienst van het Bedrijf. 

 

Artikel 8: Privacy

Abomentum verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie van Abomentum of één van zijn zuster- en/of dochterondernemingen of de Bedrijven op te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Abomentum behandelt al uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal uw gegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij aan haar zuster - en/of dochterondernemingen en aan de Bedrijven. U kan uw gegevens die in de klantenlijst van Abomentum bewaard worden op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Abomentum uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. Voor meer informatie over het privacy-charter van de webwinkel van Abomentum, ga naar www.abomentum.be. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Abomentum om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Abomentum kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 11: Bewijs

De klant erkent en aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

 

 

Indien u ons wenst te contacteren in verband met de algemene voorwaarden van Abomentum, kan u dat doen via e-mail: info@abomentum.be